Ganapati Ashtottara Shatanamavali In Telugu (2024)

1. Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu - Vaidika Vignanam

 • ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నారాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః

 • Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu | Vaidika Vignanam. A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf

2. Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali - స్తోత్రనిధి

 • Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః ... Previous: Sri Durga Chalisa in Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా.

 • స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః (గమనిక: ఈ నామావళి “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) (శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పం కూడా ఉన్నది చూడండి.) ఓం గజాననాయ నమః | ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం ద్వైమాతురాయ నమః | ఓం సుముఖాయ నమః | ఓం ప్రముఖాయ […]

3. Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Shuddha Telugu - Vaidika Vignanam

4. Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali - శ్రీ గణపతి ...

 • Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళిః. stotranidhi.com | Updated on జూన్ 21, 2024. Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ ...

 • స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం గకారరూపాయ నమః | ఓం గంబీజాయ నమః | ఓం గణేశాయ నమః | ఓం గణవందితాయ నమః | ఓం గణనీయాయ నమః | ఓం గణాయ నమః | ఓం గణ్యాయ నమః | ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః | ఓం గగనాదికసృజే నమః | ౯ ఓం గంగాసుతాయ నమః | ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః | ఓం […]

5. శ్రీ గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి - తెలుగు భక్తి

 • 4 sep 2017 · asthothara satanamavali Ganapathi satanamavali Ganesh satanamavali namavali Vinayaka ... Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali telugu · Subramanya ...

 • శ్రీ   గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి          1. ఓం గజాననాయ నమః     2. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః     3. ఓం విఘ్నారా...

6. గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి | Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu is a Hindu devotional prayer that consists of 108 names of Lord Ganesha. These names are recited as a form of worship ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి - All Vedic and Spiritual Mantras, Lyrics of various mantras, mantras as a remedies in astrology

7. 108 Names of Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali of Lord ...

 • Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha ; गजानन. 1. ॐ गजाननाय नमः। Om Gajananaya Namah। ; गणाध्यक्ष. 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः। Om Ganadhyakshaya ...

 • This page lists 108 names of Lord Ganesha, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha.

8. [PDF] Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Telugu - Sati mahadeva astro

 • Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu Lyrics (Text). Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu Script. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమ:.

9. శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి || Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali ...

 • 13 jul 2023 · ... ashtottaram. శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali in Telugu.

 • Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali

10. Added in Ashtottara Shatanamavali - ePoojaStore.com

 • 28 dec 2015 · Sri Vigneshwara Ashtottara Shatanamavali · శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి: · ఓం వినాయకాయ నమః · ఓం విఘ్నరాజాయ నమః · ఓం ...

 • .desbgstyle, .desbgstyle a { background-color: #006600; border-radius: 7px; color: #fff; display: block; font-size: 20px; padding: 2px; text-align: center; wi...

11. గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్ - TeluguOne.com

 • ... ప్రముచ్యతే ||. « Prev. Ganesha Ashtottara Sata Namavali · Next ». Sree Maha Ganesha Pancharatnam. More Related to Ganesh Stotralu. శ్రీ విఘ్నేశ్వర షో ...

 • గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్     వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 || పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః | అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః || 6 || బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ | ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ || 7 || శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః | కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః || 8 || చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః | అశ్రితశ్రీకరస్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః || 9 || శాంతః కైవల్యసుఖదస్సచ్చిదానందవిగ్రహః | ఙ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః || 10 || ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః | రమార్చితోవిధిర్నాగరాజయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 11 || స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః | స్థూలతుండో‌உగ్రణీర్ధీరో వాగీశస్సిద్ధిదాయకః || 12 || దూర్వాబిల్వప్రియో‌உవ్యక్తమూర్తిరద్భుతమూర్తిమాన్ | శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః || 13 || స్వలావణ్యసుధాసారో జితమన్మథవిగ్రహః | సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః || 14 || హృష్టస్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః | అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుమ్ || 15 || తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముత్యతః | యః పూజయేదనేనైవ...

12. Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics - Hindu Devotional Blog

 • Below is the lyrics of Ganesha Ashtothara Shatanamavali in Telugu Language. Praying Ganapati Ashtottaram daily, especially on Sankashti Chaturti, will help to ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics. Also known as Ganesha Ashtothram or Vighneshvar Ashtottara Shatanamavali

Ganapati Ashtottara Shatanamavali In Telugu (2024)

FAQs

What is the 108 name of Lord Ganesha? ›

108 Names of Lord Ganesha with Meaning
1AkhurathOne who has Mouse as His Charioteer
15ChaturbhujOne who has Four Arms
16DevadevaLord of All Lords
17DevantakanashakarinDestroyer of Evils and Asuras
18DevavrataOne who accepts all Penances
103 more rows

Who wrote Ganapati Stotram? ›

The Ganesha Pancharatnam is a stotra composed by Adi Shankara in the 8th century on the Hindu deity Ganesha.

What is the benefit of Ganesha Ash Tottara Shatanamavali? ›

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali expounds 108 names of Sri Ganesha and has been considered one of the most powerful means for a devotee to remove all obstacles and obtain all wishes fulfilled.

What are the 1008 names of Lord Ganesha? ›

Many of Ganesha's names are used in the chanting of the sahasranam or the thousand-names chant.
 • Akhurath: One who has mouse as his charioteer.
 • Alampata: Ever eternal lord.
 • Amit: Incomparable lord.
 • Anantachidrupamayam: Infinite and consciousness personified.
 • Avaneesh: Lord of the whole world.
 • Avighna: Remover of obstacles.
Sep 10, 2016

What is the benefit of chanting 108 names of Ganesha? ›

Worshipping Lord Ganesha with 108 names brings wisdom, and prosperity to your life and makes tasks happen without hurdles. He is worshipped first whenever any auspicious ceremony or event happens so that it gets completed without any hurdle. Wisdom is indeed very important in our life.

Which Hindu god has 108 names? ›

Lord Ganesha - 108 Names of Lord Ganesha | - Times of India.

Why does Shiva have 108 names? ›

There are 108 names of Lord Shiva mentioned in Hindu Scriptures, that symbolises the various roles of Mahadeva from destroyer of this universe to the most compassionate God who is also known as Jagat Pita, the father of every being.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5666

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.