Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (2024)

Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (1)

Rura osłonowa do kabli światłowodowych HDPE/RHDPE/RHDPEwp

Zaprojektowana pod kątem optymalnej osłony dla kabli światłowodowych. Rura HDPE 40x3,7 przeznaczona jest do budowy telekomunikacyjnych rurociągów kablowych, wtórników rurowych lub elementów kanałów technologicznych.

Rura wykonana z materiału HDPE (High-Density PolyEthylene) i tak jest najczęściej nazywana. Inne nazwy to RHDPE (Rura z materiału HDPE) lub RHDPEwp. Skrót "wp" dodatkowo przypomina o wewnętrzym rowkowaniu i pośligu.

Zastosowanie rur HDPE/RHDPE :

 • głównie do budowy rurociągów światłowodowych
 • do osłony innych kabli teletechnicznych
 • instalacji jako wtórnik w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej(w rurach fi 110)
 • bezpośrednio w ziemi - tworzą one wówczas wówczas rurociąg kablowy
 • do budowy kanałów technologicznych KT – czyli ciągu kilku rur osłonowych, różnego typu, najczęściej z wiązkami mikrorur w obrębie pasa drogowego lub trasy pieszej/rowerowej

Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (7)

Podstawowe zalety rur

 • wysoka szczelność,
 • łatwość układania,
 • niskie opory zaciągania/wdmuchiwania kabli,
 • niewielka masa w stosunku do wytrzymałości,
 • jednolita konstrukcja, minimalizuje możliwość uszkodzenia,
 • możliwość układania w trudno dostępnych miejscach,
 • łatwość naprawy, łączenia, rozbudowy , rozdzielenia sieci,
 • wysoka trwałość,
 • odp*rność na korozję,
 • odp*rność środowiska kwaśne i zasadowe,
 • trwałość wyrobu,
 • wysoka odp*rność na udar,
 • duża odp*rność na niskie temperatury,
 • możliwość wielokrotnego recyklingu,

Rura HDPE/RHDPE 40 x 3,7 parametry, cena :

 • rura w kręgach po 250 m
 • rura jednościenna , zewnętrznie gładka, wewnętrznie wzdłużnie rowkowana z warstwą poślizgową
 • łączenie – poprzez złączki szczelne , skręcane
 • dostępne kolory – czarny z kolorowymi paskami na zewnątrz
 • na indywidualne zamówienie możliwość wykonania rur w innym kolorze
symbol produktu średnica zewnętrzna
[mm]
średnica
wewnętrzna
[mm]
grubość ścianki
[mm]

długość odcinków [m]

Cena katalogowa netto

Cena EUROTEL
netto

RHDPE 40x3,7 40 32,6 3,7 250 6,00 zł/m 3,99
RHDPE 40x3,7 z linką 40 32,6 3,7 250 6,90 zł/m 4,69
RHDPEt 40x3,7 trudnopalna 40 32,6 3,7 250 9,36 zł/m tel.
złączka skręcana Z40 - 40 - - 15,80 zł/szt 14,50 zł/szt
złączka redukcyjna 40/32 - 40/32 - - 15,80 zł/szt 15,00 zł/szt
trójnik równoprzelotowy Y40 - kąt 45º - 40 - - 55,00 zł/szt 40,00 zł/szt

Wiele oznaczeń tej samej rury

Rury osłonowe służące do wdmuchiwania światłowodów mają wiele zamiennych nazw. Dla przykładu najbardziej popularna rura o średnicy zewnętrznej 40 mm i ściance 3,7 mm jest nazywana zamiennie :

 • HDPE 40/3,7 - nazwa potoczna
 • RHDPE Optel 40x3,7 - nazwa MTB Trzebińscy
 • RHDPEwp 40/3,7 - nazwa stosowana przez wielu producentów np. Spyra-Primo, Teltar
 • RHDPErp 40/3,7 - nazwa była stosowana np. przez firmę Plastmal-Jako
 • OPTO 40 - nazwa zarezerwowana przez AROT/WAVIN

Warto wiedzieć , że jest to ta sama rura - wewnętrznie wzdłużnie rowkowana z warstwą poślizgową ułatwiającą zaciąganie.

Paski oznaczeniowe - wyróżniki

Standardowo rury HDPE produkowane są w kolorze czarnym z kolorowymi paskami wyróżniającymi - tzw. wyróżnikami. Paski w danym kolorze służą do identyfikacji rur – stosowane przy budowie rurociągów wielootworowych lub np. do rozróżnienia rury wtórnej w kanalizacji teletechnicznej.

Dla przykładu budując np. rurociąg z 4 rur HDPE 40x3,7 (często taki układ wykorzystują operatorzy komórkowi) , ciężko byłoby rozróżnić 4 takie same rury bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Nie byłoby wiadomo która rura jest zajęta przez światłowód , a która ma zostać jako zapas. Dlatego stosowane są wyróżniki - czyli różnokolorowe cienkie paski ułożone wzdłuż rurki. Ułatwia to rozróżnienie konkretnej rury w wykopie, w studniach, czy zasobnikach kablowych.

Przy układaniu jednej pojedynczej rury w wykopie kolor wyróżnika w zasadzie nie ma znaczenia – poza względami estetycznymi...

Wewnętrzne rowkowanie i warstwa poślizgowa

Rura HDPE / RHDPE 40x3,7 przeznaczona do osłony kabli światłowodowych posiada wewnętrzną powierzchnię zaprojektowaną pod kątem obniżenia tarcia kabla o powierzchnię rury – zwanego współczynnikiem tarcia.

Zakłada się że poziom tarcia wewnętrznego w rurach jest następujący :Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (8)

 • rura gładka wewnątrz - współczynnik tarcia = 0,3
 • rura wzdłużnie rowkowana bez warstwy poślizgowej - współczynnik = 0,2
 • rura wzdłużnie rowkowana z warstwą poślizgową – współczynnik = 0,1

Warstwa poślizgowa wykonana jest ze specjalnie dobranego tworzywa, zapewniającego z jednej strony jej trwałość, a z drugiej niezmienność właściwości w okresie eksploatacji.

Warto natomiast wiedzieć, że większość rur tzw. opto , optotel itp. dostępnych na rynku jest wewnętrznie rowkowana z warstwą poślizgową - nie licząc oczywiście najtańszych producentów , którzy do produkcji rur stosują w większości recykling i to nie koniecznie z polietylenu.


Polietylen stosowany do produkcji rur

Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) mają ciekawe właściwości fizyko-chemiczne.Polietylen Jest elastyczny, odp*rny na działanie kwasów, soli, korozję i ścieranie. Nie pochłania wody, do tego ma niski współczynnik przewodzenia ciepła i cechują go bardzo dobre własności elektroizolacyjne.

Wytrzymałość

Stosunkowo mała powierzchnia rury i jej gruba ścianka wpływa na bardzo dużą wytrzymałość na nacisk - w zależności od producenta waha się ona pomiędzy 450 a 750 N.Wartość ta pozwala na umieszczenie rur bezpośrednio w ziemi nawet w obrębie pobocza pasa drogowego (oczywiście na odpowiedniej głębokości).Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (9)

Łączenie rur RHDPE

Rury łączone są przy pomocy szczelnych złączek skręcanych.

Zaprojektowany do układania bezpośrednio w ziemi, wytrzymały korpus złączki wykonany jest z polipropylenu. Wewnątrz korpusu, znajdują się oringi uszczelniające wykonane z gumy NBR - odpowiadające za szczelność połączenia do 10 Bar. Elementem odpowiadającym za zablokowanie rur w złączce są tuleje zaciskowe wykonane z poliformaldehydu. Ostatnim elementem złączki jest nakrętka wykonana tak jak korpus - z polipropylenu.

Po umieszczeniu odpowiednio przyciętej i sfazowanej rury w złączce należy dokręcić ręcznie nakrętkę. Podczas dokręcania nakrętka oddziałuje na tuleję zaciskową , która z dużą siłą blokuje się na powierzchni rury /ząbki wgniatają się w zewnętrzną powierzchnię rury/.

Prawidłowo wykonane połączenie rur RHDPE jest gazo- i wodo-szczelne a dodatkowo bardzo wytrzymałe mechanicznie.

Rozgałęzienie rurociągu HDPE 40x3,7

Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (10)Dla rury RHDPE 40x3,7 istnieje trójnik rozgałęźny o nazwie Y40. Dzięki niemu można Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (11)wykonać rozgałęzienie rurociągu pod kątem 45 stopni. Dla rurociągów światłowodowych jest to jedyna możliwość odgałęzienia (nie licząc studzienek i zasobników kablowych) , ponieważ standardowe złączki wodne (kąt 90 stopni) tworzą zbyt ostry kąt jak dla kabli światłowodowych.

Wdmuchiwanie kabli

Rura HDPE 40x3,7 została zaprojektowana do instalacji kabli światłowodowych metodą wdmuchiwania. Rury są bardzo wytrzymałe, odp*rne na tarcie , środki chemiczne i przede wszystkim bardzo szczelne.

Wdmuchiwanie polega na instalacji kabli światłowodowych w rurze osłonowej przy pomocy sprężonego powietrza, rzadziej wody. Przepływające medium (np. powietrze) ma taką gęstość, masę i prędkość przepływu, że jego tarcie o powierzchnię kabla powoduje jego przemieszczanie się względem rury. Kabel zostaje instalowany w rurze przez ogromną masę przemieszczającego się powietrza (wdmuchiwany). Aby obniżyć dodatkowo tarcie kabla o powierzchnię rury stosuje się płyny poślizgowe zmniejszające tarcie – tzw lubryfikatory. Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (12)

Wykonania specjalne rury HDPE/RHDPE

 • RHDPEt - trudnopalna, uniepalniona - czyli nie powodująca rozprzestrzeniania płomienia,
 • RHDPEuv - odp*rna na promieniowanie UV, do stosowania na zewnątrz /dachy,mosty,wiadukty/,
 • RHDPE linka - wersja ze specjalną, mocną linką polipropylenową do zaciągania przewodów
Rura HDPE RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z warstwą poślizgową (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5622

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.